info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
play_arrow งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file บันทึกข้อความแจ้งการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

play_arrow งานบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
play_arrow งานกฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี