เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมสอบทานรายงานการประเมินระบบการคววบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานผลการจำหน่ายพัสดุประจำปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการตรวจสอบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ (พ.ด.2)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file บันทึกข้อความแจ้งการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file ประกาศใช้กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

play_arrow งานควบคุมภายใน
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file บันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

play_arrow งานบริหารจัดการความเสี่ยง
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

play_arrow งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
play_arrow งานกฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77× เทศบาลตำบลศรีถ้อย