เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมสอบทานรายงานการประเมินระบบการคววบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file รายงานผลการจำหน่ายพัสดุประจำปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการตรวจสอบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ (พ.ด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file บันทึกข้อความแจ้งการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123
insert_drive_file บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview183
insert_drive_file ประกาศใช้กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54

play_arrow งานควบคุมภายใน
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145
insert_drive_file บันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

play_arrow งานบริหารจัดการความเสี่ยง
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

play_arrow งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
insert_drive_file การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1

play_arrow งานกฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
insert_drive_file หนังสือที่ กค 0409.4 ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file กค 0409.3 ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144× เทศบาลตำบลศรีถ้อย