messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
check_circle ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ---------------------------------- เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ 700 เมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่ 1.3 ลักษณะภูมออากาศ มี 3 ฤดู ( ร้อน, ฝน, หนาว ) 1.4 ลักษณะของดิน ดินร่วน ซุย ลักษณะของแหล่งน้ำ ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ลักษณะของป่าไม้ ป่าเบญจพรรณ 2. ด้านการเมืองการปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เนื้อที่ เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด 61.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,274 ไร่ 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง 2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น 3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น 4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้ 3. ประชากร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 - บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 8 - บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 9 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 - บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 13 - บ้านปางปูเลาะ หมู่บ้านในเขต ทต. มีพื้นที่บางส่วน มี 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - บ้านต้นแก หมู่ที่ 4 - บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 7 - บ้านขัวตาด หมู่ที่ 11 - บ้านต้นผึ้ง ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่ใจ
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
4.สภาพทางสังคม การศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (หมู่ 9) - โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง) 4 แห่ง (หมู่ 1, 6, 8, 12) - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (หมู่ 9) - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9, 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1การคมนาคม สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด ส่วนถนน ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป ดังนี้ - ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด 1 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ 1 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล 4 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล 58 สาย - ถนนลูกรังในตำบล 17 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล 2 สาย - ถนนหินคลุก 39 สาย 5.2 การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 10 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า 5.3 การโทรคมนาคม - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง (หมู่ 1,5 – 9 ,11 -12) - ตู้ไปรษณีย์ 3 แห่ง 6.ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำสวน ทำนา ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง (หมู่ 7,11, 9) - โรงสี,โรงเก็บข้าว 6 แห่ง (หมู่ 6, 7 ,9 ,12) - ร้านอาหาร 3 แห่ง (หมู่ 1,9) - ตลาดสด 1 แห่ง (หมู่ 6) - ร้านซ่อมรถ 10 แห่ง (หมู่1 ,7, 9) - ร้านขายของชำ 21 แห่ง (หมู่ 1,5,6,7,8,12) - ร้านทำกระจก 2 แห่ง (หมู่ 1,11) - โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6 แห่ง ( หมู่ 6,8,12) - ร้านขาย-รับซื้อของเก่า 2 แห่ง (หมู่ 1,9 ) - ร้านทำกระดาษ 2 แห่ง (หมู่ 8 ) - ร้านรับซื้อข้าว 1 แห่ง (หมู่ 12) - ร้านขายรถมือสอง 1 แห่ง ( หมู่ 9) - ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง 2 แห่ง ( หมู่ 9) - ล้างอัดฉีด 1 แห่ง ( หมู่ 9) - ร้านบริการจานดาวเทียม 1 แห่ง ( หมู่ 6) - ร้านบริการเงินด่วน 4 แห่ง ( หมู่ 1 ,9 ) - ร้านขายอะไหล่ 2 แห่ง ( หมู่ 7,1) - ตรวจสภาพรถ 1 แห่ง ( หมู่ 1) - ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง ( หมู่ 6 ) - ร้านขายปุ๋ย+ยา 3 แห่ง ( หมู่ 5 ,6,12) - ร้านเสริมสวย 1 แห่ง ( หมู่ 12) - โรงบ่มใบยา 1 แห่ง ( หมู่ 11) - ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 แห่ง ( หมู่ 12) - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง ( หมู่ 1) - ร้านทำป้าย 1 แห่ง ( หมู่ 1,10,11, 12 และ13) 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม องค์กรทางศาสนา (วัด 2 แห่ง หมู่ที่ 5,6) 7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ 7.2 ประเพณีและงานประจำปี งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การเลี้ยงผีฝาย งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู การทำไม้กวาด ฯลฯ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ลิ้นจี่ มะพร้าวเผา ฯลฯ 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู - แม่น้ำ , ลำห้วย 3 สาย (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง) - หนองน้ำ , สระ 5 แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง (หมู่ 8) (ห้วยชมภู) - ฝาย 17 แห่ง (หมู่..1,5,6,7,8,9,12) - บ่อน้ำตื้น 282 แห่ง (หมู่1,6,8,9,11,13.) - บ่อน้ำบาดาล 5 แห่ง (หมู่ 6,9,11,12) - ประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง (หมู่ 1,4,7,9,11) 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 10 , 13 8.3 ภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 1. ทรัพยากรป่าไม้ : ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 10 , 13 2. ทรัพยากรน้ำ :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู 3. ถ้ำ - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 9. อื่น ๆ มวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) จำนวน 85 คน - อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อปม) จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม) จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 10 คน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มเยาวชน จำนวน 11 หมู่บ้าน ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1. การรวมกลุ่มของประชาชน หมู่ที่1 - กลุ่มทำนา 22 คน หมู่ที่5 - กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน - กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน - กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 30 คน หมู่ที่6 - กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน - กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน - กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน - กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน - กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน หมู่ที่7 - กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21 คน - กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน - กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน หมู่ที่8 - กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน หมู่ที่9 - กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน - กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน หมู่ที่10 - กลุ่มปักผ้า 20 คน - กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน หมู่ที่11 - กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน - กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน หมู่ที่12 - กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน - กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน หมู่ที่13 - กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 6,702 ไร่ ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง 2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา ปางปูเลาะ – ผาแดง เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า 3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 1,11,7,,9 เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ ผลไม้ตามฤดูกาล 4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์ โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8 5. ถ้ำประกายเพชร ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ ถึงถ้ำประกายเพชร รวม 2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 6.จุดชมวิวผาแดง ตั้งอยู่ บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้ add_file/ส่นที่1.doc

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย