เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เทศบาลตำบลศรีถ้อย
camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระ หากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2566 และจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนฯ ปี2567
เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะเด็กและครอบครัว หัวข้อ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัวในชุมชน โรงแรม ทีเคพาเลช กรุงเทพมหานคร
ดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย ???? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กฯ...
จัดกิจกรรม ธนาคารอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ พื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุและมอบให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ...
ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรม 1. กิจกรรมสันทนาการ 2. กิจกรรมการออกกำลังกาย การบริหาร คอ ไหล่ บ่า 3. กิจกรรมการทำใบเตยดอกไม้ 4. การให้ความรู้เรื่องแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประชาสัมพันธ์การจัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
นางสกุณา พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 093-1371514
นางสกุณา พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 093-1371514
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 5
เดือนนี้46,556
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)109,816
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย