เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group คณะผู้บริหาร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย คนที่ 1
โทร : 093-1428948
นายสมมิตร โก๋จะกั๋ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย คนที่ 2
โทร : 081-7069642
นายภานุวัฒน์ อะคะโล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 083-0079431
นางถิรดา ไชยเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 097-0946711
group ฝ่ายสภา
นายพูล มูลยะเทพ
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสวาท โปทปัญญา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายโชคชัย อุทธโยธา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายวินัย โยธาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสายคำ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายไสว วงราจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายอโนชา ปกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมนัด มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสวาท โปทปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายพูล มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายบุญเที่ยง วงค์พิใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
น.ส.ดวงเดือน อุทธโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายสุรินทร์ อสุพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
group ปลัดเทศบาล
นางสกุณา พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 093-1371514
group สำนักปลัด
นายประทีป ชัดดง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 088-4005856
นางสาวจิตติกานต์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรุศดา ธัมะศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายโชคชัย อุทธโยธา
นิติกรชำนาญการ
นายประทีป ภาชนนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวจิตติมา เดชมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายเหรียญ ศิริคำฟู
นักการภารโรง
นายภาณุวัฒณ์ จันทร์ต๊ะละ
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายรัชวุฒิ ยศประสงค์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายนิคม สุภาอินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายวัชระ ปัญจขันธ์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายมานพ ไชยคำ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ อสุพล
พนักงานดับเพลิง
นายวิรุณ วงค์ตะวัน
พนักงานดับเพลิง
นายปรีชา ใจอักษร
พนักงานดับเพลิง
นางอำพร ปอนปั๋น
แม่บ้านสำนักงาน
นางขวัญนา ใจวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 099-2922375
นางสาวนิรดา มาอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวภูษณิศา พุ่มไม้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวมุกดา เวียงนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจันทร์ฟอง เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาภรณ์ จุลนันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นางสาวภริษฐา แสงสว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
group กองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 097-9569092
นายไกรสน อุปละ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายปิยะสันต์ ปัญจขันธ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสาวธัญธีรา อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายสุรพล โลจันติ๊
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นายสุจินดา ปัญญาบุญ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นายณัฐนนท์ อะคะโล
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรพล รักพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โทร : 081-9933527
นางสาวธัญวรัตน์ สังขนิตย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธนกฤต สมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนภัทร มูลยะเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวชิระพงษ์ เมืองมูล
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
นายสุชาติ ตาสุรินทร์
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
นายกายน์ อะทะเมืองมูล
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางนันท์นลิน จันทร์ถนอม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
group กองการศึกษา
นางวารุณี ภาชนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 081-2875310
นางจันทร์จิรา ทวีคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ
ครู คศ.2
นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา
ครู คศ.2
นางมาลี พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางจรูญศรี ธิลาใจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางกาบแก้ว ไพโรจน์
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายพรชัย ธิลาใจ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพัชรินทร์ ตาติ๊บ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย