info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 279
group คณะผู้บริหาร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายหวัน ไชยกระเชียง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายหวัน ไชยกระเชียง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายภานุวัฒน์ อะคะโล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายภานุวัฒน์ อะคะโล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นางถิรดา ไชยเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นางถิรดา ไชยเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
group ฝ่ายสภา
นายพูล มูลยะเทพ
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายพูล มูลยะเทพ
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสวาท โปทปัญญา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสวาท โปทปัญญา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายวินัย โยธาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายวินัย โยธาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสายคำ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสายคำ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายไสว วงราจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายไสว วงราจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายอโนชา ปกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายอโนชา ปกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมนัด มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมนัด มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสวาท โปทปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายสวาท โปทปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายพูล มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายพูล มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายบุญเที่ยง วงพิใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายบุญเที่ยง วงพิใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
น.ส.ดวงเดือน สุทธโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
น.ส.ดวงเดือน สุทธโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายสุรินทร์ อสุพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายสุรินทร์ อสุพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
group ปลัดเทศบาล
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
group สำนักปลัด
นายประทีป ชัดดง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประทีป ชัดดง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจิตติกานต์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิตติกานต์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรุศดา ธัมะศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรุศดา ธัมะศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายโชคชัย อุทธโยธา
นิติกร
นายโชคชัย อุทธโยธา
นิติกร
นายประทีป ภาชนนท์
นักพัฒนาชุมชน
นายประทีป ภาชนนท์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ
เจ้าหน้าทีป้องกันฯ
ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ
เจ้าหน้าทีป้องกันฯ
นายผัด มะรังษี
พนักงานขับรถยนต์
นายผัด มะรังษี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิตติมา เดชมล
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
นางสาวจิตติมา เดชมล
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
นายเหรียญ ศิริตคำฟู
นักการภารโรง
นายเหรียญ ศิริตคำฟู
นักการภารโรง
นายกิตติพงษ์ ดีเวียง
พนักงานขับรถ
นายกิตติพงษ์ ดีเวียง
พนักงานขับรถ
นายภานุวัตร จันทร์ต๊ะละ
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายภานุวัตร จันทร์ต๊ะละ
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายรัชวุฒิ ยศประสงค์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายรัชวุฒิ ยศประสงค์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายนิคม สุภาอินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายนิคม สุภาอินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายวัชระ ปัญจขันธ์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายวัชระ ปัญจขันธ์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายศุภวิทย์ เวียงนาค
พนักงานดับเพลิง
นายศุภวิทย์ เวียงนาค
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ อสุพล
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ อสุพล
พนักงานดับเพลิง
นายอนิวัตร ชัยก๋า
พนักงานดับเพลิง
นายอนิวัตร ชัยก๋า
พนักงานดับเพลิง
นางอำพร ป๋อนปั๋น
แม่บ้านสำนักงาน
นางอำพร ป๋อนปั๋น
แม่บ้านสำนักงาน
group กองคลัง
นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการคลัง
นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการคลัง
นางสาวปุณฑริกา เรือนเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปุณฑริกา เรือนเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางดรุณี หล้าเฟย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางดรุณี หล้าเฟย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสมฤทัย อินต๊ะปะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสมฤทัย อินต๊ะปะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางภัทรา ปงเทพ
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
นางภัทรา ปงเทพ
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
นางจันทร์ฟอง เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางจันทร์ฟอง เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกุลนิภา มะรังษี
คนงานทั่วไป
นางสาวกุลนิภา มะรังษี
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไกรสน อุปละ
นายช่างโยธา
นายไกรสน อุปละ
นายช่างโยธา
นายวุฒิชัย สุปันต๋า
คนงานทั่วไป
นายวุฒิชัย สุปันต๋า
คนงานทั่วไป
นายสุรพล โลจันติ๊
คนงานทั่วไป
นายสุรพล โลจันติ๊
คนงานทั่วไป
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายภานุวัฒน์ เวียงนนท์
คนงานทั่วไป
นายภานุวัฒน์ เวียงนนท์
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ อสุพล
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ อสุพล
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษา
นางวารุณี ภาชนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารุณี ภาชนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจันทร์จิรา ทวีคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจันทร์จิรา ทวีคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ
ครู
นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ
ครู
นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา
ครู
นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา
ครู
นางมาลี พินิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางมาลี พินิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจรูญศรี ธิลาใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจรูญศรี ธิลาใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมศรี โลจันติ๊
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสมศรี โลจันติ๊
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
group ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปทิตตา ทองสกลรัชต์
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
นางปทิตตา ทองสกลรัชต์
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
นายธนกฤต สมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนกฤต สมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนปภัช มูลยะเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนปภัช มูลยะเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเฉลิม ปัญโญทอง
คนงานทั่วไป
นายเฉลิม ปัญโญทอง
คนงานทั่วไป
นายสุชาติ ตาสุรินทร์
คนงานทั่วไป
นายสุชาติ ตาสุรินทร์
คนงานทั่วไป
นายศิริวุฒิ จันทร์ขอด
คนงานทั่วไป
นายศิริวุฒิ จันทร์ขอด
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย