info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 82
เมื่อวาน 141
เดือนนี้ 2,228
เดือนที่แล้ว 7,104
ทั้งหมด 28,930

group ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group สำนักปลัด
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
(นายประทีป ชัดดง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายประทีป ชัดดง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวจิตติกานต์ คำปา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวจิตติกานต์ คำปา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวรุศดา ธัมะศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวรุศดา ธัมะศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายโชคชัย อุทธโยธา)
นิติกร
(นายโชคชัย อุทธโยธา)
นิติกร
(นายประทีป ภาชนนท์)
นักพัฒนาชุมชน
(นายประทีป ภาชนนท์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวดลวรรณ เวียงนาค)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(นางสาวดลวรรณ เวียงนาค)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ)
เจ้าหน้าทีป้องกันฯ
(ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ)
เจ้าหน้าทีป้องกันฯ
(นายผัด มะรังษี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายผัด มะรังษี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวจิตติมา เดชมล)
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
(นางสาวจิตติมา เดชมล)
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
(นายเหรียญ ศิริตคำฟู)
นักการภารโรง
(นายเหรียญ ศิริตคำฟู)
นักการภารโรง
(นายกิตติพงษ์ ดีเวียง)
พนักงานขับรถ
(นายกิตติพงษ์ ดีเวียง)
พนักงานขับรถ
(นายภานุวัตร จันทร์ต๊ะละ)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายภานุวัตร จันทร์ต๊ะละ)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรัชวุฒิ ยศประสงค์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรัชวุฒิ ยศประสงค์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายนิคม สุภาอินทร์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายนิคม สุภาอินทร์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายวัชระ ปัญจขันธ์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายวัชระ ปัญจขันธ์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายศุภวิทย์ เวียงนาค)
พนักงานดับเพลิง
(นายศุภวิทย์ เวียงนาค)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมศักดิ์ อสุพล)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมศักดิ์ อสุพล)
พนักงานดับเพลิง
(นายอนิวัตร ชัยก๋า)
พนักงานดับเพลิง
(นายอนิวัตร ชัยก๋า)
พนักงานดับเพลิง
(นางอำพร ป๋อนปั๋น)
แม่บ้านสำนักงาน
(นางอำพร ป๋อนปั๋น)
แม่บ้านสำนักงาน
group กองคลัง
(นางราตรี แปงคำเรือง)
ผู้อำนวยการคลัง
(นางราตรี แปงคำเรือง)
ผู้อำนวยการคลัง
(นางสาวปุณฑริกา เรือนเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวปุณฑริกา เรือนเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางดรุณี หล้าเฟย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางดรุณี หล้าเฟย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสมฤทัย อินต๊ะปะ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสมฤทัย อินต๊ะปะ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางภัทรา ปงเทพ)
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
(นางภัทรา ปงเทพ)
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
(นางจันทร์ฟอง เรือนคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางจันทร์ฟอง เรือนคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวกุลนิภา มะรังษี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวกุลนิภา มะรังษี)
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
(นายศุภกร อะคะโล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภกร อะคะโล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายไกรสน อุปละ)
นายช่างโยธา
(นายไกรสน อุปละ)
นายช่างโยธา
(นายวุฒิชัย สุปันต๋า)
คนงานทั่วไป
(นายวุฒิชัย สุปันต๋า)
คนงานทั่วไป
(นายสุรพล โลจันติ๊)
คนงานทั่วไป
(นายสุรพล โลจันติ๊)
คนงานทั่วไป
(นายเรวัฒน์ ธิลาใจ)
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
(นายเรวัฒน์ ธิลาใจ)
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
(นายภานุวัฒน์ เวียงนนท์)
คนงานทั่วไป
(นายภานุวัฒน์ เวียงนนท์)
คนงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ อสุพล)
คนงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ อสุพล)
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษา
(นางวารุณี ภาชนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางวารุณี ภาชนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางจันทร์จิรา ทวีคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางจันทร์จิรา ทวีคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ)
ครู
(นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ)
ครู
(นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา)
ครู
(นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา)
ครู
(นางมาลี พินิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางมาลี พินิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจรูญศรี ธิลาใจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจรูญศรี ธิลาใจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสมศรี โลจันติ๊)
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางสมศรี โลจันติ๊)
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
group ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางปทิตตา ทองสกลรัชต์)
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
(นางปทิตตา ทองสกลรัชต์)
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
(นายธนกฤต สมวรรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายธนกฤต สมวรรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวนปภัช มูลยะเทพ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวนปภัช มูลยะเทพ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายเฉลิม ปัญโญทอง)
คนงานทั่วไป
(นายเฉลิม ปัญโญทอง)
คนงานทั่วไป
(นายสุชาติ ตาสุรินทร์)
คนงานทั่วไป
(นายสุชาติ ตาสุรินทร์)
คนงานทั่วไป
(นายศิริวุฒิ จันทร์ขอด)
คนงานทั่วไป
(นายศิริวุฒิ จันทร์ขอด)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย