info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 301
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้แก่ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 และอาคารอเนกประสงค์บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย [15 พฤศจิกายน 2564]
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุหมู่ที่ 5,6,8 ,11,12 ตำบลศรีถ้อย พร้อมมอบปุ๋ยอินทรีย์ตากว๊านพะเยาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะเยาเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก [15 พฤศจิกายน 2564]
ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง รับผลกระทบจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่บ้านผาแดง... [8 พฤศจิกายน 2564]
ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)... [8 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส -19 [27 ตุลาคม 2564]
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย นางวิไล มาฟู ปลัดอำเภอแม่ใจ นายศรีทน ติ๊บเมืองมา กำนันตำบลศรีถ้อย นางอำพรรณ อาฟอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี... [21 ตุลาคม 2564]
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้ สิบเอกณัฐพงษ์ วงค์พิใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ทีม ปภ. ทต.ศรีถ้อย... [21 ตุลาคม 2564]
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้นายประทีป ภาชนนท์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวจิตติมา เดชมล ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน และนาวสาวขวัญนา ใจวงค์ คนงานทั่วไป... [21 ตุลาคม 2564]
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย นายภานุวัฒน์ อะคะโล เลขานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายประทีบ ภาชนนท์ นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ... [20 ตุลาคม 2564]
มอบหมายให้ สิบเอกณัฐพงษ์ วงค์พิใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีม ปภ. ทต.ศรีถ้อย ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉิน,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ประสบสาธารณภัย [15 ตุลาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย