messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group กองการศึกษา
นางวารุณี ภาชนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 081-2875310
นางจันทร์จิรา ทวีคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 090-1513826
นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ
ครู คศ.2
โทร : 063-1565991
ว่าง
ครู คศ.2
นางมาลี พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร : 086-1184734
นางจรูญศรี ธิลาใจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร : 096-0751069
นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร : 086-1834310
นางกาบแก้ว ไพโรจน์
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 095-5151891
นายพรชัย ธิลาใจ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 098-9263236
นางสาวศิริรัตน์ ธิวงค์
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 063-6329458

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย