info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 337
group กองการศึกษา
นางวารุณี ภาชนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารุณี ภาชนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจันทร์จิรา ทวีคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจันทร์จิรา ทวีคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ
ครู
นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ
ครู
นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา
ครู
นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา
ครู
นางมาลี พินิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางมาลี พินิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจรูญศรี ธิลาใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจรูญศรี ธิลาใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมศรี โลจันติ๊
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสมศรี โลจันติ๊
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย