เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group กองการศึกษา
นางวารุณี ภาชนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 081-2875310
นางจันทร์จิรา ทวีคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ
ครู คศ.2
นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา
ครู คศ.2
นางมาลี พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางจรูญศรี ธิลาใจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางกาบแก้ว ไพโรจน์
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายพรชัย ธิลาใจ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย