info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 280
group ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปทิตตา ทองสกลรัชต์
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
นางปทิตตา ทองสกลรัชต์
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
นายธนกฤต สมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนกฤต สมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนปภัช มูลยะเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนปภัช มูลยะเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเฉลิม ปัญโญทอง
คนงานทั่วไป
นายเฉลิม ปัญโญทอง
คนงานทั่วไป
นายสุชาติ ตาสุรินทร์
คนงานทั่วไป
นายสุชาติ ตาสุรินทร์
คนงานทั่วไป
นายศิริวุฒิ จันทร์ขอด
คนงานทั่วไป
นายศิริวุฒิ จันทร์ขอด
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย