เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group สำนักปลัด
นายประทีป ชัดดง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 088-4005856
นางสาวจิตติกานต์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรุศดา ธัมะศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายโชคชัย อุทธโยธา
นิติกรชำนาญการ
นายประทีป ภาชนนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวจิตติมา เดชมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายเหรียญ ศิริคำฟู
นักการภารโรง
นายภาณุวัฒณ์ จันทร์ต๊ะละ
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายรัชวุฒิ ยศประสงค์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายนิคม สุภาอินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายวัชระ ปัญจขันธ์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายมานพ ไชยคำ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ อสุพล
พนักงานดับเพลิง
นายวิรุณ วงค์ตะวัน
พนักงานดับเพลิง
นายปรีชา ใจอักษร
พนักงานดับเพลิง
นางอำพร ปอนปั๋น
แม่บ้านสำนักงาน
นางขวัญนา ใจวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย