info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 278
group สำนักปลัด
นายประทีป ชัดดง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประทีป ชัดดง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจิตติกานต์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิตติกานต์ คำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรุศดา ธัมะศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรุศดา ธัมะศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายโชคชัย อุทธโยธา
นิติกร
นายโชคชัย อุทธโยธา
นิติกร
นายประทีป ภาชนนท์
นักพัฒนาชุมชน
นายประทีป ภาชนนท์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ
เจ้าหน้าทีป้องกันฯ
ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ
เจ้าหน้าทีป้องกันฯ
นายผัด มะรังษี
พนักงานขับรถยนต์
นายผัด มะรังษี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิตติมา เดชมล
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
นางสาวจิตติมา เดชมล
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
นายเหรียญ ศิริตคำฟู
นักการภารโรง
นายเหรียญ ศิริตคำฟู
นักการภารโรง
นายกิตติพงษ์ ดีเวียง
พนักงานขับรถ
นายกิตติพงษ์ ดีเวียง
พนักงานขับรถ
นายภานุวัตร จันทร์ต๊ะละ
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายภานุวัตร จันทร์ต๊ะละ
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายรัชวุฒิ ยศประสงค์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายรัชวุฒิ ยศประสงค์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายนิคม สุภาอินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายนิคม สุภาอินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายวัชระ ปัญจขันธ์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายวัชระ ปัญจขันธ์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
นายศุภวิทย์ เวียงนาค
พนักงานดับเพลิง
นายศุภวิทย์ เวียงนาค
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ อสุพล
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ อสุพล
พนักงานดับเพลิง
นายอนิวัตร ชัยก๋า
พนักงานดับเพลิง
นายอนิวัตร ชัยก๋า
พนักงานดับเพลิง
นางอำพร ป๋อนปั๋น
แม่บ้านสำนักงาน
นางอำพร ป๋อนปั๋น
แม่บ้านสำนักงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย