info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 77
เมื่อวาน 238
เดือนนี้ 3,023
เดือนที่แล้ว 7,035
ทั้งหมด 27,894

group สำนักปลัด
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
(นายประทีป ชัดดง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายประทีป ชัดดง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวจิตติกานต์ คำปา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวจิตติกานต์ คำปา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวรุศดา ธัมะศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวรุศดา ธัมะศิริ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายโชคชัย อุทธโยธา)
นิติกร
(นายโชคชัย อุทธโยธา)
นิติกร
(นายประทีป ภาชนนท์)
นักพัฒนาชุมชน
(นายประทีป ภาชนนท์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวดลวรรณ เวียงนาค)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(นางสาวดลวรรณ เวียงนาค)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ)
เจ้าหน้าทีป้องกันฯ
(ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ)
เจ้าหน้าทีป้องกันฯ
(นายผัด มะรังษี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายผัด มะรังษี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวจิตติมา เดชมล)
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
(นางสาวจิตติมา เดชมล)
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
(นายเหรียญ ศิริตคำฟู)
นักการภารโรง
(นายเหรียญ ศิริตคำฟู)
นักการภารโรง
(นายกิตติพงษ์ ดีเวียง)
พนักงานขับรถ
(นายกิตติพงษ์ ดีเวียง)
พนักงานขับรถ
(นายภานุวัตร จันทร์ต๊ะละ)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายภานุวัตร จันทร์ต๊ะละ)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรัชวุฒิ ยศประสงค์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรัชวุฒิ ยศประสงค์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายนิคม สุภาอินทร์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายนิคม สุภาอินทร์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายวัชระ ปัญจขันธ์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายวัชระ ปัญจขันธ์)
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
(นายศุภวิทย์ เวียงนาค)
พนักงานดับเพลิง
(นายศุภวิทย์ เวียงนาค)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมศักดิ์ อสุพล)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมศักดิ์ อสุพล)
พนักงานดับเพลิง
(นายอนิวัตร ชัยก๋า)
พนักงานดับเพลิง
(นายอนิวัตร ชัยก๋า)
พนักงานดับเพลิง
(นางอำพร ป๋อนปั๋น)
แม่บ้านสำนักงาน
(นางอำพร ป๋อนปั๋น)
แม่บ้านสำนักงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย