messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group สำนักปลัด
นายประทีป ชัดดง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 088-4005856
นายประทีป ภาชนนท์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 063-0305915
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจันทร์สุริยา พรรณขาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 080-1974029
นายโชคชัย อุทธโยธา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 081-0291032
นางณชญาดา รักพงษ์ประชา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-2920999
นางสาวดลวรรณ เวียงนาค
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 096-0241785
ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 082-1818438
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมศักดิ์ อสุพล
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 080-7963649
นายเหรียญ ศิริคำฟู
นักการ
โทร : 094-5690466
นางสาวขวัญนา ใจวงค์
คนงาน
โทร : 083-2008379
นายรัชวุฒิ ยศประสงค์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 086-8354956
นายนิคม สุภาอินทร์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 096-2046596
นายวัชระ ปัญจขันธ์
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 083-7968814
นายมานพ ไชยคำ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-1737207
นายวรัญญู สุคันโธ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 096-2043306
นายวิรุณ วงค์ตะวัน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 062-0373084
นายกิตติศัพท์ ปัญสุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 093-2177079
นายภาณุวัฒณ์ จันทร์ต๊ะละ
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 098-7523080
นางสาวกฤติยา วงศ์ราชฎร์
แม่บ้านสำนักงาน
โทร : 093-1871760
นางอำพร ปอนปั๋น
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 088-759486

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย