ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อไฟล์ : IWslIfHThu31106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้