messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group กองคลัง
นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 099-2922375
นางสาวนิรดา มาอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 092-6925614
นางสาวภูษณิศา พุ่มไม้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 098-4061989
นางสาวมุกดา เวียงนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 088-2915601
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจันทร์ฟอง เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-5941446
นางสาวสุภาภรณ์ จุลนันท์
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)
โทร : 096-0397630
นายประพันธ์ มาหล้า
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 097-1871637
นางวิจิตรา ระวังนัย
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 0971610642

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย