info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 382
group กองคลัง
นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการคลัง
นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการคลัง
นางสาวปุณฑริกา เรือนเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปุณฑริกา เรือนเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางดรุณี หล้าเฟย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางดรุณี หล้าเฟย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสมฤทัย อินต๊ะปะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสมฤทัย อินต๊ะปะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางภัทรา ปงเทพ
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
นางภัทรา ปงเทพ
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
นางจันทร์ฟอง เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางจันทร์ฟอง เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกุลนิภา มะรังษี
คนงานทั่วไป
นางสาวกุลนิภา มะรังษี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย