info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 360
group กองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไกรสน อุปละ
นายช่างโยธา
นายไกรสน อุปละ
นายช่างโยธา
นายวุฒิชัย สุปันต๋า
คนงานทั่วไป
นายวุฒิชัย สุปันต๋า
คนงานทั่วไป
นายสุรพล โลจันติ๊
คนงานทั่วไป
นายสุรพล โลจันติ๊
คนงานทั่วไป
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายภานุวัฒน์ เวียงนนท์
คนงานทั่วไป
นายภานุวัฒน์ เวียงนนท์
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ อสุพล
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ อสุพล
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย