ชื่อเรื่อง : หนังสือที่ กค 0409.4 ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

ชื่อไฟล์ : FQCarJeTue42925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้