messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group ฝ่ายสภา
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 085-6208892
นายวินัย โยธาวุธ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 081-9519458
นายโชคชัย อุทธโยธา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 081-0291032
นายวินัย โยธาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 081-9519458
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 085-6208892
นายสายคำ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 087-1899398
นายไสว วงราจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 085-7983097
นายอโนชา ปกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 095-5150509
นายสมนัด มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
โทร : 096-2211638
นายสวาท โปทปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 082-1833175
นายพูล มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 081-1640816
นายบุญเที่ยง วงค์พิใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 096-8092634
น.ส.ดวงเดือน อุทธโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 095-6875712
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 089-9009341
นายสุรินทร์ อสุพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
โทร : 089-9980413

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย