info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 370
group ฝ่ายสภา
นายพูล มูลยะเทพ
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายพูล มูลยะเทพ
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสวาท โปทปัญญา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสวาท โปทปัญญา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายวินัย โยธาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายวินัย โยธาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสายคำ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสายคำ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายไสว วงราจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายไสว วงราจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายอโนชา ปกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายอโนชา ปกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมนัด มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมนัด มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสวาท โปทปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายสวาท โปทปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายพูล มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายพูล มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายบุญเที่ยง วงพิใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายบุญเที่ยง วงพิใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
น.ส.ดวงเดือน สุทธโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
น.ส.ดวงเดือน สุทธโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายสุรินทร์ อสุพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายสุรินทร์ อสุพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย