เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คู่มือตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คู่มือตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง ของ อปท เล่มที่ม่วง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แนงทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 79
photo สรุปสระสำคัญกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร ว 257 ลว 28 มิย 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 98
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย