เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ 2561
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง ของ อปท เล่มที่ม่วง 2561
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แนงทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง.
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
photo สรุปสระสำคัญกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร ว 257 ลว 28 มิย 2559
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย