ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย หมู่ที่ 1, 4, 5 ,6, 7, 8, 11 ,12 ตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง