ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง