ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง