ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง