ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง