ชื่อเรื่อง : จ้างขอจ้างตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง