ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง