ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง