ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง