ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง