ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง