ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง