ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - เดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง