ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกองช่าง นายณัฐนนท์ อะคะโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง