ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กองช่าง (นายสุจินดา ปัญญาบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง