ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง