ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง