ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง