ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (นายวชิระพงษ์ เมืองมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง