ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง