ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง