ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง