ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง