info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 300
verified_user กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.
กฏหมาย ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 2.หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล 3.ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 4.เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 5.บัญชีเงินเดือนข้าราชการ 6.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 7.แผนฯ10 8.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 9.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7)2550 10.การเก็บเงิน ฯปี47 11.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น 12.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 13.พรบ.เทศบาล 2496 14.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 15.พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 16.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 17.พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 18.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 19.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 20.วิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541 21.การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี 22.แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด 23.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง 24.หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก 25.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 26.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย