info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 89
เมื่อวาน 250
เดือนนี้ 3,035
เดือนที่แล้ว 7,047
ทั้งหมด 27,906

verified_user กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.

กฏหมาย

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2.หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล
3.ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
4.เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
5.บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
6.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
7.แผนฯ10
8.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
9.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7)2550
10.การเก็บเงิน ฯปี47
11.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น
12.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
13.พรบ.เทศบาล 2496
14.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
15.พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
16.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
17.พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
18.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
19.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
20.วิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541
21.การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี
22.แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด
23.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
24.หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก
25.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
26.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 
 
16 กันยายน 2562
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.

กฏหมาย

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2.หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล
3.ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
4.เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
5.บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
6.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
7.แผนฯ10
8.พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
9.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7)2550
10.การเก็บเงิน ฯปี47
11.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น
12.บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
13.พรบ.เทศบาล 2496
14.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
15.พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
16.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
17.พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
18.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
19.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
20.วิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541
21.การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี
22.แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด
23.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
24.หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก
25.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
26.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 
 
16 กันยายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย