info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 272
info ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้ ๑).ติดต่อ ประสานยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรง ยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒).ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๙ บ้านสันติสุข ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐ ๓).ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ๔).ช่องทาง Line. Sritroylocal wifi u: Seetoy P:08000444 ๕).ช่องทาง Face Book ของเทศบาลตำบลศรีถ้อยWWW.sritroy 245 @hotmail.com ๖).สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย โทร ๐๙๙ ๒๔๒ ๙๘๐๗ ๗).เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย WWW.sithoi.go.th ๘).ร้องเรียนทาง Emial WWW.sritroy 245 @hotmail.com
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย