ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา